ASTN Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden., waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.2. Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer die franco geschiedt. 3. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant. Wij staan niet garant dat de goederen geschikt zijn voor elke specifiek gebruik. Betreffende de geschiktheid voor specifieke doeleinden dient de klant hiertoe vooraf zelf het nodige te doen mits testen of andere professionele methodes en dit op zijn kosten. 4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. 5. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek en kunnen in geval van niet betaling door de verkoper worden teruggevorderd: eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Bij achterstallige betaling behoud astn.be zich het recht voor leveringen niet na te komen. 6. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding, behalve wanneer dit te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier. 7. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 1% per maand opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum bedrag van 25,00 €. 8. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten lasten van de koper of opdrachtgever. 9. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever. 10. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken te Brugge, of het Vredegerecht te Brugge, bevoegd. 11. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsplichtding niet op. 12. Opmerkingen en restricties in verband met factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven , binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden: in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen. 13. Verplaatsingskosten: Verplaatsingskost bestaat uit twee delen. Het aantal uur dat de verplaatsing in beslag neemt (worden als werkuren beschouwd en apart vermeld op factuur) en een vergoeding per kilometer aan 0,49 € per gereden kilometer.